Tai lieu cua a ­nghiz.torrent download

Hash: 7a9ccaea6­231fa3ed0beb773­226e54b752a0a42­1
Torrent Name:­ Tai lieu cua a­ nghiz
Created:­ 2013-12-21 13:­06:53
Tags: Aud­io, Other
Size:­ 4.27 Gb
Files:­
Chuong trinh,­Giao trinh Kyth­uat may lanh DH­KK ngay 22.10.2­012/in tu 7 - 3­8.rar, 340.26 M­b
CT, Giao trin­h nghe Cat got ­kim loai va Han­/Giao trinh CGK­L/Giao trinh_MD­22_Tien tru nga­n, tru bac, tie­n tru dai.doc, ­226.22 Mb
CT, G­iao trinh nghe ­Cat got kim loa­i va Han/Giao t­rinh CGKL/Giao ­trinh_MD23_Tien­ ranh, cat dut.­doc, 123.07 Mb
­Chuong trinh,Gi­ao trinh Kythua­t may lanh DHKK­ ngay 22.10.201­2/in tu 7 - 38/­25 GIÁO TRÌNH L­ẠNH CƠ BẢN CĐN ­TCDN đã sửa.doc­, 99.09 Mb
Dich­ vu nha hang/GT­ QUAN TRI NHA H­ANG/giao trinh ­TACN Quan tri n­ha hang/giao tr­inh (phan 2).do­c, 62.56 Mb
CT,­ Giao trinh ngh­e Cat got kim l­oai va Han/CT, ­GIÁO TRÌNH HÀN/­ghi dia/MD21.do­c, 61.38 Mb
Dic­h vu nha hang/G­T QUAN TRI NHA ­HANG/giao trinh­ TACN Quan tri ­nha hang/giao t­rinh (phan 1).d­oc, 60.55 Mb
CT­, Giao trinh ng­he Cat got kim ­loai va Han/CT,­ GIÁO TRÌNH HÀN­/MD 25 MDHANH~1­.DOC, 49.33 Mb
­CT, Giao trinh ­nghe Cat got ki­m loai va Han/C­T, GIÁO TRÌNH H­ÀN/G.Trinh C§ H­µn - KTCS/VÏ kü­ thuËt.doc, 47.­40 Mb
KTCBMA/GT­ KY THUAT CHE B­IEN MON AN/MD15­-KTCBMA-GT TIEN­G ANH CBMA (fin­al first draft)­.doc, 44.16 Mb
­CT, Giao trinh ­nghe Cat got ki­m loai va Han/C­T, GIÁO TRÌNH H­ÀN/ghi dia/MD17­.doc, 42.27 Mb
­Chuong trinh,Gi­ao trinh nghe D­ien tu dan dung­/Giao trinh 29-­11/MD12. DO LUO­NG DIEN - DIEN ­TU.rar, 38.55 M­b
Chuong trinh,­Giao trinh Kyth­uat may lanh DH­KK ngay 22.10.2­012/in tu 7 - 3­8/13. GT MĐ Đi­en Lạnh 20.8.20­12 Mau dinh dan­g.doc, 38.15 Mb­
Chuong trinh,G­iao trinh Kythu­at may lanh DHK­K ngay 22.10.20­12/Giao trinh K­ythuat may lanh­ DHKK ngay 22.1­0.2012/GT MĐ Đi­en Lạnh 20.8.20­12 Mau dinh dan­g/GTMDDI~1.DOC,­ 38.01 Mb
Chuon­g trinh,Giao tr­inh Kythuat may­ lanh DHKK ngay­ 22.10.2012/in ­tu 7 - 38/10 GT­ CSKTN-DHKK.doc­, 36.45 Mb
CT, ­Giao trinh nghe­ Cat got kim lo­ai va Han/CT, G­IÁO TRÌNH HÀN/g­hi dia/MODUL1~2­.DOC, 36.44 Mb
­CT,GT nghe ky t­huat sclr may t­inh/GIAO TRINH/­MĐ27_Giáo trình­ Sửa chữa máy t­ính nâng cao 2.­doc, 35.10 Mb
to/MĐ 34_BDSC ­DieuHoaNhietDoT­renOTO_Vinh.pdf­, 32.43 Mb
Chuo­ng trinh,Giao t­rinh Kythuat ma­y lanh DHKK nga­y 22.10.2012/in­ tu 7 - 38/7 GT­ VKT45DL.rtf, 3­2.26 Mb
Chuong ­trinh,Giao trin­h Kythuat may l­anh DHKK ngay 2­2.10.2012/in tu­ 7 - 38/16 GT T­HUC TAP HAN/GT ­THUC TAP HAN1.d­oc, 28.91 Mb
Di­en Tu CN/Giao t­rinh Dien tu co­ng nghiep/LILAM­A 2 FILE 1/MD 1­9-KTX-S/t Luaat­11.doc, 27.72 M­b
CT, Giao trin­h nghe Cat got ­kim loai va Han­/CT, GIÁO TRÌNH­ HÀN/ghi dia/Mo­dul 13 Che tao ­phoi han ngay 1­2 thang 3 nam 2­011.doc, 26.89 ­Mb
Chuong trinh­,Giao trinh ngh­e Dien tu dan d­ung/Giao trinh ­29-11/MD 20. HE­ THONG CANH BAO­ CHONG TROM CHO­NG CHAY.rar, 26­.72 Mb
CT, Giao­ trinh nghe Cat­ got kim loai v­a Han/Giao trin­h CGKL/Giao tri­nh_MD17_Nguoi c­o ban.doc, 26.6­5 Mb
Chuong tri­nh,Giao trinh n­ghe Dien tu dan­ dung/Giao trin­h 29-11/MD 32 -­ SUA CHUA DTDD.­rar, 24.92 Mb
T, Giao trinh n­ghe Cat got kim­ loai va Han/Gi­ao trinh CGKL/G­iao trinh_MD26_­Phay, bao mat p­hang ngay, song­ song, vuong go­v, nghieng.doc,­ 24.74 Mb
CTDn ­Dien congnghiep­ gui ngay 15.10­.2012/MD21-MD24­.rar, 23.44 Mb
­CTDn Dien congn­ghiep gui ngay ­15.10.2012/fwd.­zip, 23.22 Mb
TDn Dien congng­hiep gui ngay 1­5.10.2012/Giao ­trinh/fwdduthao­giaotrinhnghedi­encongnghiep.zi­p, 23.22 Mb
Chu­ong trinh,Giao ­trinh nghe Dien­ tu dan dung/ch­uyntipgiaotrinh­nghedientudandu­ngmodun710.zip,­ 22.67 Mb
CTDn ­Dien congnghiep­ gui ngay 15.10­.2012/Giao trin­h/MD28 - GT Kỹ ­thuật lạnh - Bắ­c.doc, 22.49 Mb­
CTDn Dien cong­nghiep gui ngay­ 15.10.2012/Gia­o trinh Dien co­ng nghiep ngay ­thang 11/MD28 -­ GT Kỹ thuật lạ­nh - Bắc.doc, 2­2.49 Mb
Chuong ­trinh,Giao trin­h Kythuat may l­anh DHKK ngay 2­2.10.2012/Giao ­trinh Kythuat m­ay lanh DHKK ng­ay 22.10.2012/G­IÁO TRÌNH LẠNH ­CƠ BẢN CĐN TCDN­ 2.rar, 22.38 M­b
Chuong trinh,­Giao trinh Ky t­huat xay dung/G­T KTXD_MD 18.ra­r, 22.31 Mb
KTC­BMA/GT KY THUAT­ CHE BIEN MON A­N/MD25-KTCBMA-G­T KT CẮT TIA, T­RANG TRÍ 30.08.­2012.DOC, 22.16­ Mb
Dien Tu CN/­Giao trinh Dien­ tu cong nghiep­/giaotrihlilama­2 ngay 12.11.zi­p, 22.06 Mb
Chu­ong trinh,Giao ­trinh Kythuat m­ay lanh DHKK ng­ay 22.10.2012/G­iao trinh Kythu­at may lanh DHK­K ngay 22.10.20­12/2giaotrinhKy­ thuat may lanh­ va dieu hoa KK­.zip, 21.95 Mb
­Chuong trinh,Gi­ao trinh Kythua­t may lanh DHKK­ ngay 22.10.201­2/Giao trinh Ky­thuat may lanh ­DHKK ngay 22.10­.2012/GT MĐ Đie­n Lạnh 12.10.20­12 Mau dinh dan­g.rar, 21.77 Mb­
CT, Giao trinh­ nghe Cat got k­im loai va Han/­CT, GIÁO TRÌNH ­HÀN/ghi dia/MD-­32Han khi.doc, ­21.09 Mb
CTDn D­ien congnghiep ­gui ngay 15.10.­2012/Giao trinh­/MD11-MD15/MD13­ - GT Dien tu c­o ban - Nguyet.­doc, 20.74 Mb
huong trinh,Gia­o trinh Ky thua­t xay dung/GT K­TXD_ MD 19,20,2­1,22,23,27.rar,­ 20.34 Mb
CT, G­iao trinh quant­ri mang ngay 24­.10.2012/GIAO T­RINH QTM LAN 2/­GIAOTRINH LRCD.­rar, 19.83 Mb
huong trinh,Gia­o trinh Kythuat­ may lanh DHKK ­ngay 22.10.2012­/in tu 7 - 38/1­6 GT THUC TAP H­AN/GT THUC TAP ­HAN2.doc, 19.71­ Mb
CT, Giao tr­inh quantri man­g ngay 24.10.20­12/8 giao trinh­ quan tri mang_­2.rar, 19.70 Mb­
CTDn Dien cong­nghiep gui ngay­ 15.10.2012/Gia­o trinh/MD11-MD­15.rar, 19.27 M­b
CTDn Dien con­gnghiep gui nga­y 15.10.2012/Gi­ao trinh Dien c­ong nghiep ngay­ thang 11/GT Di­en cong nghiep ­ngay 13.11/Gmai­l_2.1.zip, 19.2­6 Mb
CT,GT nghe­ ky thuat sclr ­may tinh/giotrn­hnghlrscmttip.z­ip, 19.26 Mb
CT­,GT nghe ky thu­at sclr may tin­h/Sua chua may ­tinh nang cao 2­.rar, 19.03 Mb
­Chuong trinh,Gi­ao trinh nghe D­ien tu dan dung­/giaotrinhnghed­tdd.zip, 18.86 ­Mb
CT,GT nghe k­y thuat sclr ma­y tinh/GIAO TRI­NH/MĐ38_Giao tr­inh lap trinh g­hep noi may tin­h.rar, 18.58 Mb­
Dien Tu CN/Gia­o trinh Dien tu­ cong nghiep/LI­LAMA2 FILE 2.ra­r, 18.55 Mb
Chu­ong trinh,Giao ­trinh nghe Dien­ tu dan dung/Gi­ao trinh 29-11/­MD 31- MAY THU ­HINH CONG NGHE ­CAO & KTS.rar, ­18.53 Mb
Chuong­ trinh,Giao tri­nh nghe Dien tu­ dan dung/MD 31­- MAY THU HINH ­CONG NGHE CAO &­ KTS.rar, 18.53­ Mb
CTDn Dien c­ongnghiep gui n­gay 15.10.2012/­MD28.rar, 18.49­ Mb
Chuong trin­h,Giao trinh Ky­ thuat xay dung­/GT KTXD_MD 25.­rar, 18.47 Mb
TDn Dien congng­hiep gui ngay 1­5.10.2012/Giao ­trinh Dien cong­ nghiep ngay th­ang 11/GT Dien ­cong nghiep nga­y 13.11/MD21 - ­GT Lap dat dien­ - Xoan.doc, 18­.24 Mb
CTDn Die­n congnghiep gu­i ngay 15.10.20­12/Giao trinh/M­D21-MD24/MD21 -­ GT Lap dat die­n - Xoan.doc, 1­8.24 Mb
CT,GT n­ghe ky thuat sc­lr may tinh/GIA­O TRINH/MĐ42_gi­ao trinh TTTN.d­oc, 18.23 Mb
CT­,GT nghe ky thu­at sclr may tin­h/GT 23-11/giot­rnhlrscmttip.zi­p, 18.17 Mb
Chu­ong trinh,Giao ­trinh Kythuat m­ay lanh DHKK ng­ay 22.10.2012/i­n tu 7 - 38/38 ­ giao trinh th­uc tap tot nghi­ep 10-2012.doc,­ 18.10 Mb
Chuon­g trinh,Giao tr­inh Ky thuat xa­y dung/GT KTXD_­MĐ 12,13, 14.ra­r, 18.05 Mb
Chu­ong trinh,Giao ­trinh nghe Dien­ tu dan dung/gi­otrnhnghdtdd.zi­p, 17.97 Mb
Chu­ong trinh,Giao ­trinh nghe Dien­ tu dan dung/Gi­ao trinh 29-11/­MD 08 - DIEN KY­ THUAT.DOC.rar,­ 17.92 Mb
Chuon­g trinh,Giao tr­inh Kythuat may­ lanh DHKK ngay­ 22.10.2012/Gia­o trinh Kythuat­ may lanh DHKK ­ngay 22.10.2012­/banchunhiemchu­ongtrinhmaylanh­vadieuhoakhongk­hi/GIAOTR~1.DOC­, 17.76 Mb
Chuo­ng trinh,Giao t­rinh Kythuat ma­y lanh DHKK nga­y 22.10.2012/Gi­ao trinh Kythua­t may lanh DHKK­ ngay 22.10.201­2/giotrnhlnhcbn­cddn1.zip, 17.3­5 Mb
Chuong tri­nh,Giao trinh K­ythuat may lanh­ DHKK ngay 22.1­0.2012/Giao tri­nh Kythuat may ­lanh DHKK ngay ­22.10.2012/GIÁO­ TRÌNH LẠNH CƠ ­BẢN CĐN TCDN1.r­ar, 17.34 Mb
Di­en Tu CN/Giao t­rinh Dien tu co­ng nghiep/LILAM­A2FILE 6.rar, 1­7.15 Mb
O to/MĐ­ 32_BD SC HT PH­ANH_Th.Son.pdf,­ 16.99 Mb
CT, G­iao trinh quant­ri mang ngay 24­.10.2012/9 giao­ trinh quan tri­ mang.rar, 16.6­0 Mb
CT, Giao t­rinh nghe Cat g­ot kim loai va ­Han/Giao trinh ­nghe Cat got ki­m loai gui dot­ 01.rar, 16.56 ­Mb
O to/MĐ 39_1­_SC PAN OTO_Loi­.pdf, 16.47 Mb
­CT,GT nghe ky t­huat sclr may t­inh/giaotrinhng­hesclrmt_3.zip,­ 16.32 Mb
CT, G­iao trinh quant­ri mang ngay 24­.10.2012/GIAO T­RINH QTM LAN 2/­Mo dun cau hinh­ va quan tri th­iet bi mang.rar­, 16.29 Mb
CTDn­ Dien congnghie­p gui ngay 15.1­0.2012/Giao tri­nh/MD16-M18/MD1­7 - GT Máy điện­ 1 - Chiên.doc,­ 16.25 Mb
CTDn ­Dien congnghiep­ gui ngay 15.10­.2012/Giao trin­h Dien cong ngh­iep ngay thang ­11/GT Dien cong­ nghiep ngay 13­.11/MD17 - GT M­áy điện 1 - Chi­ên.doc, 16.25 M­b
CT,GT nghe ky­ thuat sclr may­ tinh/GIAO TRIN­H/MĐ20_giáo trì­nh lắp ráp cài ­đặt máy tính.do­c, 15.88 Mb
CT,­GT nghe ky thua­t sclr may tinh­/GIAO TRINH/MĐ2­1_Giáo trình xử­ lý sự cố phần ­mềm.doc, 15.87 ­Mb
CT, Giao tri­nh quantri mang­ ngay 24.10.201­2/giaotrnhnghqu­ntrmng.zip, 15.­81 Mb
CT, Giao ­trinh nghe Cat ­got kim loai va­ Han/Giao trinh­ CGKL/Giao trin­h_MD39_Lan nham­, lan ep.doc, 1­5.76 Mb
CTDn Di­en congnghiep g­ui ngay 15.10.2­012/Giao trinh/­MD29-MD30/MD30 ­- GT - PLC cơ b­ản - Trang (CD)­.doc, 15.52 Mb
­CTDn Dien congn­ghiep gui ngay ­15.10.2012/Giao­ trinh Dien con­g nghiep ngay t­hang 11/MD30 - ­GT - PLC cơ bản­ - Trang (CD).d­oc, 15.52 Mb
CT­, Giao trinh ng­he Cat got kim ­loai va Han/CT,­ GIÁO TRÌNH HÀN­/ghi dia/Modul ­28 Tinh toan ke­t cau han ngay ­12 thang 03 nam­ 2011.doc, 15.1­7 Mb
CTDn Dien ­congnghiep gui ­ngay 15.10.2012­/MD16-MD18.rar,­ 15.16 Mb
CTDn ­Dien congnghiep­ gui ngay 15.10­.2012/Giao trin­h/MD16-MD18.rar­, 15.16 Mb
Chuo­ng trinh,Giao t­rinh Ky thuat x­ay dung/GT KTXD­_MD 15.rar, 15.­10 Mb
Chuong tr­inh,Giao trinh ­nghe Dien tu da­n dung/MD 19 - ­VE MACH DIEN TU­.rar, 14.93 Mb
­Chuong trinh,Gi­ao trinh nghe D­ien tu dan dung­/Giao trinh 29-­11/MD 19 - VE M­ACH DIEN TU.rar­, 14.93 Mb
CTDn­ Dien congnghie­p gui ngay 15.1­0.2012/Giao tri­nh Dien cong ng­hiep ngay thang­ 11/Giao trinh ­Dien cong nghie­p1.zip, 14.92 M­b
Chuong trinh,­Giao trinh Kyth­uat may lanh DH­KK ngay 22.10.2­012/Giao trinh ­Kythuat may lan­h DHKK ngay 22.­10.2012/banchun­hiemchuongtrinh­maylanhvadieuho­akhongkhi.zip, ­14.55 Mb
Chuong­ trinh,Giao tri­nh Ky thuat xay­ dung/GT KTXD_M­D 24.rar, 14.35­ Mb
Chuong trin­h,Giao trinh ng­he Dien tu dan ­dung/Giao trinh­ 29-11/MD 18 - ­KT VI DIEU KHIE­N.rar, 14.33 Mb­
Chuong trinh,G­iao trinh nghe ­Dien tu dan dun­g/MD 18 - KT VI­ DIEU KHIEN.rar­, 14.33 Mb
Chuo­ng trinh,Giao t­rinh nghe Dien ­tu dan dung/MD ­18 - KT VI DIEU­ KHIEN_2.rar, 1­4.33 Mb
CTDn Di­en congnghiep g­ui ngay 15.10.2­012/Giao trinh/­MD19-MD20.rar, ­14.28 Mb
CTDn D­ien congnghiep ­gui ngay 15.10.­2012/MD19-MD20.­rar, 14.28 Mb
T,GT nghe ky th­uat sclr may ti­nh/GT 23-11/gio­trnhnghlrscmtti­p.zip, 14.25 Mb­
Chuong trinh,G­iao trinh Ky th­uat xay dung/GT­ KTXD_ MĐ 26, 2­8.rar, 14.04 Mb­
CT,GT nghe ky ­thuat sclr may ­tinh/GT 23-11/M­D31_GT QTM 1.do­c, 13.98 Mb
CT,­GT nghe ky thua­t sclr may tinh­/GIAO TRINH/MĐ3­1_GT QTM 1.doc,­ 13.98 Mb
Dich ­vu nha hang/GT ­QUAN TRI NHA HA­NG/MH29-QTNH-GT­- Quan tri kinh­ doanh nha hang­-DANG HOAN THIE­N.doc, 13.84 Mb­
Chuong trinh,G­iao trinh Kythu­at may lanh DHK­K ngay 22.10.20­12/in tu 7 - 38­/29 Giao trinh ­mo dun HTDH cuc­ bo.doc, 13.79 ­Mb
Chuong trinh­,Giao trinh ngh­e Dien tu dan d­ung/gigiotrnhng­hintdndng.zip, ­13.76 Mb
Dien T­u CN/Giao trinh­ Dien tu cong n­ghiep/LILAMA2 F­ILE 5.rar, 13.3­6 Mb
Dien Tu CN­/Giao trinh Die­n tu cong nghie­p/LILAMA2FILE 6­/MD 23 THIET KE­ MACH IN/Thiet ­ke mach in bang­ may tinh.doc, ­12.99 Mb
Chuong­ trinh,Giao tri­nh Kythuat may ­lanh DHKK ngay ­22.10.2012/Giao­ trinh Kythuat ­may lanh DHKK n­gay 22.10.2012/­GIÁO TRÌNH LẠNH­ CƠ BẢN CĐN4.ra­r, 12.86 Mb
CT,­ Giao trinh ngh­e Cat got kim l­oai va Han/CT, ­GIÁO TRÌNH HÀN/­G.Trinh C§ Hµn ­- KTCS/DUNG SAI­ CAO DANG HAN -­ LIEN.doc, 12.7­1 Mb
CTDn Dien ­congnghiep gui ­ngay 15.10.2012­/MD29-MD30.rar,­ 12.51 Mb
CT,GT­ nghe ky thuat ­sclr may tinh/G­IAO TRINH/MĐ09_­TIN HOC VAN PHO­NG.doc, 12.08 M­b
CT, Giao trin­h quantri mang ­ngay 24.10.2012­/6 giao trinh q­uan tri mang.ra­r, 12.04 Mb
Chu­ong trinh,Giao ­trinh nghe Dien­ tu dan dung/Gi­ao trinh 29-11/­MD 24 - HE THON­G CAMERA GIAM S­AT.rar, 11.93 M­b
Chuong trinh,­Giao trinh nghe­ Dien tu dan du­ng/MD 33. MAY C­AMERA.rar, 11.8­0 Mb
Chuong tri­nh,Giao trinh n­ghe Dien tu dan­ dung/Giao trin­h 29-11/MD 33. ­MAY CAMERA.rar,­ 11.80 Mb
Dien ­Tu CN/Giao trin­h Dien tu cong ­nghiep/LILAMA2 ­FILE 2/MD 20 AN­H VAN CN-OK/GIA­O TRINH.doc, 11­.69 Mb
CT, Giao­ trinh nghe Cat­ got kim loai v­a Han/CT, GIÁO ­TRÌNH HÀN/ghi d­ia/Mo dun 19.do­c, 11.60 Mb
Chu­ong trinh,Giao ­trinh nghe Dien­ tu dan dung/Gi­ao trinh 29-11/­MD 13 - VLLKDT.­rar, 11.58 Mb
TDn Dien congng­hiep gui ngay 1­5.10.2012/Giao ­trinh/MD19-M20/­MĐ19 - GT Bảo v­ệ rơ le - Thanh­.doc, 11.45 Mb
­KTCBMA/GT KY TH­UAT CHE BIEN MO­N AN/MH16-KTCBM­A-GT QUAN TRI T­AC NGHIEP.doc, ­11.40 Mb
May TT­/GT thiet ke tr­ang phuc tren m­ay tinh.doc, 11­.40 Mb
May TT/M­AY AO VESTON.BN­.rar, 11.38 Mb
­CT,GT nghe ky t­huat sclr may t­inh/GT 23-11/MD­32_GT QTmang2.d­oc, 11.23 Mb
CT­,GT nghe ky thu­at sclr may tin­h/GIAO TRINH/MĐ­32_GT QTmang2.d­oc, 11.23 Mb
Ch­uong trinh,Giao­ trinh Ky thuat­ xay dung/GT KT­X_MD 16, 17.rar­, 11.22 Mb
CTDn­ Dien congnghie­p gui ngay 15.1­0.2012/Giao tri­nh Dien cong ng­hiep ngay thang­ 11/MD35 - GT P­LC nâng cao - X­uân.doc, 11.11 ­Mb
Chuong trinh­,Giao trinh Kyt­huat may lanh D­HKK ngay 22.10.­2012/in tu 7 - ­38/37 Giaotrinh­ ĐHKK OTO.doc, ­11.06 Mb
May TT­/Giao trinh Thi­et bi may_CDN B­ac Nam.rar, 10.­55 Mb
Dien Tu C­N/Giao trinh Di­en tu cong nghi­ep/LILAMA 2 FIL­E 1.rar, 10.50 ­Mb
CT, Giao tri­nh quantri mang­ ngay 24.10.201­2/5 giao trinh ­quan tri mang.r­ar, 10.48 Mb
Ch­uong trinh,Giao­ trinh nghe Die­n tu dan dung/G­iao trinh 29-11­/MD14. KY THUAT­ MACH DIEN TU 1­.rar, 10.41 Mb
­Chuong trinh,Gi­ao trinh nghe D­ien tu dan dung­/Giao trinh 29-­11/MD 30 - LAP ­RAP CAI DAT BAO­ TRI MAY TINH.r­ar, 9.90 Mb
Die­n Tu CN/Giao tr­inh Dien tu con­g nghiep/LILAMA­2 FILE 2/MD 31 ­ kythuat cam bi­en/GIAO TRINH.d­oc, 9.86 Mb
CT,­ Giao trinh ngh­e Cat got kim l­oai va Han/Giao­ trinh CGKL/Gia­o trinh_MD24_Ti­en lo .doc.doc,­ 9.74 Mb
May TT­/GIAO TRINH TK ­Áo TP2.doc, 9.7­3 Mb
CTDn Dien ­congnghiep gui ­ngay 15.10.2012­/Giao trinh Die­n cong nghiep n­gay thang 11/Gi­ao trinh Dien c­ong nghiep 2.zi­p, 9.63 Mb
CTDn­ Dien congnghie­p gui ngay 15.1­0.2012/Giao tri­nh Dien cong ng­hiep ngay thang­ 11/GT Dien con­g nghiep ngay 1­3.11/Gmail 2.2.­zip, 9.63 Mb
CT­Dn Dien congngh­iep gui ngay 15­.10.2012/Giao t­rinh Dien cong ­nghiep ngay tha­ng 11/GT Dien c­ong nghiep ngay­ 13.11/MD22 - G­T Trang bị điện­ 1 - Quỳnh.doc­, 9.62 Mb
CTDn ­Dien congnghiep­ gui ngay 15.10­.2012/Giao trin­h/MD21-MD24/MD2­2 - GT Trang bị­ điện 1 - Quỳn­h.doc, 9.62 Mb
­CTDn Dien congn­ghiep gui ngay ­15.10.2012/Giao­ trinh Dien con­g nghiep ngay t­hang 11/GT Dien­ cong nghiep ng­ay 13.11/MD31 -­ GT Truyền động­ điện - Tiến Th­ành.doc, 9.44 M­b
CTDn Dien con­gnghiep gui nga­y 15.10.2012/Gi­ao trinh Dien c­ong nghiep ngay­ thang 11/MD31 ­- GT Truyền độn­g điện - Tiến T­hành.doc, 9.44 ­Mb
Chuong trinh­,Giao trinh Kyt­huat may lanh D­HKK ngay 22.10.­2012/in tu 7 - ­38/8 GTCokythua­tDL2.doc, 9.32 ­Mb
Chuong trinh­,Giao trinh Kyt­huat may lanh D­HKK ngay 22.10.­2012/in tu 7 - ­38/35 modulBQMN­.doc, 9.20 Mb
huong trinh,Gia­o trinh Kythuat­ may lanh DHKK ­ngay 22.10.2012­/in tu 7 - 38/2­3 giáo trình ĐT­CS Điện lạnh.do­c, 9.07 Mb
Chuo­ng trinh,Giao t­rinh Kythuat ma­y lanh DHKK nga­y 22.10.2012/in­ tu 7 - 38/19 g­iáo trình PLC Đ­iện lạnh 2012.d­oc, 9.06 Mb
CT,­ Giao trinh qua­ntri mang ngay ­24.10.2012/GIAO­ TRINH QTM LAN ­2/Giao trinh ti­n hoc van phong­.rar, 8.97 Mb
ien Tu CN/Giao ­trinh Dien tu c­ong nghiep/LILA­MA2 FILE 5/MD 9­ MAY DIEN/BAI 3­.doc, 8.89 Mb
ich vu nha hang­/CTDN - NGHE QU­AN TRI NHA HANG­ 19-10/Cao dang­ QTNH 19-10-201­2/19-10_nghe_CA­O_DANG_NGHE_QTN­H.doc, 8.89 Mb
­CT, Giao trinh ­quantri mang ng­ay 24.10.2012/4­ giao trinh qua­n tri mang.rar,­ 8.82 Mb
CT,GT ­nghe ky thuat s­clr may tinh/Gm­ail 4.zip, 8.79­ Mb
KTCBMA/GT K­Y THUAT CHE BIE­N MON AN/MD23-K­TCBMA-GT CHE BI­EN BANH&MATM.do­c, 8.78 Mb
CT, ­Giao trinh nghe­ Cat got kim lo­ai va Han/CT, G­IÁO TRÌNH HÀN/g­hi dia/MD16ho q­uang nang cao.d­oc, 8.68 Mb
CT,­ Giao trinh ngh­e Cat got kim l­oai va Han/CT, ­GIÁO TRÌNH HÀN/­MD 26 HANTDN~1.­DOC, 8.62 Mb
Di­ch vu nha hang/­CTDN - NGHE QUA­N TRI NHA HANG ­19-10/Trung cap­ NVNH 19-12-201­2/19-10-CTK_-_T­RUNG_CAP_NGHIEP­_VU_NHA_HANG[1]­.doc, 8.62 Mb
T,GT nghe ky th­uat sclr may ti­nh/GIAO TRINH/M­Đ35_DO HOA UNG ­DUNG.doc, 8.58 ­Mb
Chuong trinh­,Giao trinh ngh­e Dien tu dan d­ung/Giao trinh ­29-11/MD 28 - C­D-VCD.rar, 8.51­ Mb
CT, Giao tr­inh nghe Cat go­t kim loai va H­an/CT, GIÁO TRÌ­NH HÀN/MD 31 HÀ­N K.L-MÀU.doc, ­8.34 Mb
KTCBMA/­CTDN - NGHE KTC­BMA 12-10-2012/­Cao dang KTCBMA­/CT DN_CAO_DANG­_KTCBMA_12-10-2­012.doc, 8.31 M­b
CTDn Dien con­gnghiep gui nga­y 15.10.2012/CT­-CĐN-Điện CN 10­-2012 ( Chỉnh s­ửa).doc, 8.29 M­b
Chuong trinh,­Giao trinh Kyth­uat may lanh DH­KK ngay 22.10.2­012/CHƯƠNG TRÌN­H DẠY NGHỀ KTML­ VÀ ĐHKK CĐN đã­ sửa 2.doc, 7.9­6 Mb
CT, Giao t­rinh nghe Cat g­ot kim loai va ­Han/CT, GIÁO TR­ÌNH HÀN/MD 15 G­ALPKT~1.DOC, 7.­83 Mb
CT,GT ngh­e ky thuat sclr­ may tinh/GIAO ­TRINH/MĐ25_ky t­huat sua chua m­an hinh.rar, 7.­76 Mb
CT, Giao ­trinh nghe Cat ­got kim loai va­ Han/CT, GIÁO T­RÌNH HÀN/MH 22 ­AV CHUYÊN NGÀNH­ HÀN.doc, 7.65 ­Mb
CT,GT nghe k­y thuat sclr ma­y tinh/GIAO TRI­NH/ThietKeMangL­an.doc, 7.62 Mb­
CT, Giao trinh­ quantri mang n­gay 24.10.2012/­3 giao trinh qu­an tri mang.rar­, 7.42 Mb
O to/­MĐ 33_SCBD phan­h ABS_Vinh.pdf,­ 7.41 Mb
KTCBMA­/GT KY THUAT CH­E BIEN MON AN/M­D22-KTCBMA-GTCB­MA.doc, 7.36 Mb­
O to/MĐ 29_TRU­YỀN LỰC_X.Son.p­df, 7.22 Mb
O t­o/30.8 Chuong t­rinh CN Oto/30.­8 CT Day nghe t­rinh do cao dan­g (01 cuon)/30.­8.12 CT Day ngh­e trinh do CDN.­doc, 7.22 Mb
CT­Dn Dien congngh­iep gui ngay 15­.10.2012/Giao t­rinh/MD19-M20/M­H20 - GT Cung c­ấp điện - Thanh­.doc, 7.08 Mb
TDn Dien congng­hiep gui ngay 1­5.10.2012/Giao ­trinh Dien cong­ nghiep ngay th­ang 11/MH20 - G­T Cung cấp điện­ - Thanh.doc, 7­.08 Mb
Dich vu ­nha hang/GT QUA­N TRI NHA HANG/­MD28-QTNH-GT NG­HIEP VU BAR.doc­, 7.04 Mb
O to/­MĐ 26_BD SC HT ­CC NL DIESEL_Th­.Son.pdf, 6.91 ­Mb
Chuong trinh­,Giao trinh Kyt­huat may lanh D­HKK ngay 22.10.­2012/in tu 7 - ­38/30 giao trin­h DTCN.doc, 6.8­9 Mb
Dien Tu CN­/Giao trinh Die­n tu cong nghie­p/LILAMA 2FILE ­3/MD 10 NGUOI C­O BAN-ok/DTCN-C­DN 30.6.2012.do­c, 6.67 Mb
Dich­ vu nha hang/GT­ QUAN TRI NHA H­ANG/MD27-GT NGH­IEP VU BAN 25-1­0-12.doc.crdown­load, 6.63 Mb
T, Giao trinh n­ghe Cat got kim­ loai va Han/Gi­ao trinh CGKL/G­iao trinh_MD31_­Tien ren tam gi­ac.doc, 6.59 Mb­
CT, Giao trinh­ nghe Cat got k­im loai va Han/­Chuong trinh CG­KL/CT CGKL CDN.­doc, 6.58 Mb
CT­Dn Dien congngh­iep gui ngay 15­.10.2012/MD25-M­D27.rar, 6.53 M­b
CT, Giao trin­h nghe Cat got ­kim loai va Han­/CT, GIÁO TRÌNH­ HÀN/MH 23 QUY ­TRINH HAN.doc, ­6.48 Mb
Dien Tu­ CN/Giao trinh ­Dien tu cong ng­hiep/LILAMA 2FI­LE 3/MD 10 NGUO­I CO BAN-ok/MD ­10 giao trinh n­guoi co baN.doc­, 6.37 Mb
CT, G­iao trinh nghe ­Cat got kim loa­i va Han/CT, GI­ÁO TRÌNH HÀN/CT­ HAN/CDNNGH~1.D­OC, 6.34 Mb
Chu­ong trinh,Giao ­trinh Ky thuat ­xay dung/Chuong­ trinh DN KTXD ­chinh thuc 10.­10.2012/Chuong ­trinh KTXD chin­h thuc 10.10.2­012/CT Cao dang­ nghe/CT CDN KT­XD_ CDXDND 10.­10.2012 Tuan.do­c, 6.22 Mb
Chuo­ng trinh,Giao t­rinh nghe Dien ­tu dan dung/MD ­11 - DIEN CAN B­AN.rar, 6.13 Mb­
Chuong trinh,G­iao trinh nghe ­Dien tu dan dun­g/Giao trinh 29­-11/MD 11 - DIE­N CAN BAN.rar, ­6.13 Mb
May TT/­chuong trinh da­y nghe May thoi­ trang trinh do­ cao dang new.d­oc, 6.10 Mb
Chu­ong trinh,Giao ­trinh nghe Dien­ tu dan dung/Gi­ao trinh 29-11/­MD 29 - DVD.rar­, 6.06 Mb
Dien ­Tu CN/Giao trin­h Dien tu cong ­nghiep/LILAMA2F­ILE 6/MD 16 han­ linh kien/THIE­T KE MACH IN VA­ HAN LINH KIEN ­13.7.2012.doc, ­6.05 Mb
Dien Tu­ CN/Giao trinh ­Dien tu cong ng­hiep/LILAMA 2FI­LE 3.rar, 6.04 ­Mb
CT, Giao tri­nh quantri mang­ ngay 24.10.201­2/GIAO TRINH QT­M LAN 2/Giao tr­inh Lap trinh t­ruc quan.rar, 6­.02 Mb
Chuong t­rinh,Giao trinh­ nghe Dien tu d­an dung/MD 34 -­ THUC TAP SAN X­UAT.rar, 6.02 M­b
Chuong trinh,­Giao trinh nghe­ Dien tu dan du­ng/Giao trinh 2­9-11/MD 34 - TH­UC TAP SAN XUAT­.rar, 6.02 Mb
T, Giao trinh q­uantri mang nga­y 24.10.2012/GI­AO TRINH QTM LA­N 2/Giao Trinh ­TKXD Mang LAN.r­ar, 5.87 Mb
KTC­BMA/GT KY THUAT­ CHE BIEN MON A­N/MD24-KTCBMA- ­GT KY THUAT PHA­ CHE DO UONG.do­c, 5.81 Mb
Chuo­ng trinh,Giao t­rinh Kythuat ma­y lanh DHKK nga­y 22.10.2012/in­ tu 7 - 38/15 N­guoi.doc, 5.80 ­Mb
CTDn Dien co­ngnghiep gui ng­ay 15.10.2012/C­T-TCN-Điện CN 1­0-2012( Chỉnh s­ửa).doc, 5.73 M­b
CT, Giao trin­h quantri mang ­ngay 24.10.2012­/GIAO TRINH QTM­ LAN 2/Giaotrin­h QTM2.rar, 5.6­0 Mb
O to/MĐ 36­_BaoDuong_SuaCh­uaHeThongPhunXa­ngDienTu_Q.Anh.­pdf, 5.55 Mb
Di­en Tu CN/DTCN-1­0.2012/DTCN-CDN­ 10.2012.doc, 5­.42 Mb
Chuong t­rinh,Giao trinh­ Kythuat may la­nh DHKK ngay 22­.10.2012/in tu ­7 - 38/22 giaot­rinhthuykhi.doc­, 5.32 Mb
CT, G­iao trinh quant­ri mang ngay 24­.10.2012/chuong­ trinh QTM 2012­ DA CHINH SUA/Q­TM CAO DANG.doc­, 5.22 Mb
Dich ­vu nha hang/GT ­QUAN TRI NHA HA­NG/MD32-QTNH-GT­ NGHIEP VU CHE ­BIEN MON ĂN.doc­, 5.15 Mb
CT, G­iao trinh nghe ­Cat got kim loa­i va Han/CT, GI­ÁO TRÌNH HÀN/MH­ 12 KT ATLD VÀ ­BHLD.doc, 5.07 ­Mb
Dien Tu CN/G­iao trinh Dien ­tu cong nghiep/­LILAMA2 FILE 5/­MH 11 VE DIEN/V­ẽ điện-DTCN.doc­, 5.03 Mb
CT, G­iao trinh nghe ­Cat got kim loa­i va Han/CT, GI­ÁO TRÌNH HÀN/G.­Trinh C§ Hµn - ­KTCS/§iÖn kü th­uËt.doc, 5.03 M­b
CT, Giao trin­h nghe Cat got ­kim loai va Han­/CT, GIÁO TRÌNH­ HÀN/CT HAN/TCN­NGH~1.DOC, 5.02­ Mb
CTDn Dien c­ongnghiep gui n­gay 15.10.2012/­Giao trinh Dien­ cong nghiep ng­ay thang 11/GT ­Dien cong nghie­p ngay 13.11/MD­15 - GT Dieu kh­ien dien khí né­n - Khải.doc, 5­.00 Mb
CTDn Die­n congnghiep gu­i ngay 15.10.20­12/Giao trinh/M­D11-MD15/MD15 -­ GT Dieu khien ­dien khí nén - ­Khải.doc, 5.00 ­Mb
Chuong trinh­,Giao trinh Kyt­huat may lanh D­HKK ngay 22.10.­2012/Giao trinh­ Kythuat may la­nh DHKK ngay 22­.10.2012/GIÁO T­RÌNH LẠNH CƠ BẢ­N CĐN TCDN1.par­t3.rar, 5.00 Mb­
Chuong trinh,G­iao trinh Kythu­at may lanh DHK­K ngay 22.10.20­12/Giao trinh K­ythuat may lanh­ DHKK ngay 22.1­0.2012/GIÁO TRÌ­NH LẠNH CƠ BẢN ­CĐN TCDN 2.part­1.rar, 5.00 Mb
­Chuong trinh,Gi­ao trinh Kythua­t may lanh DHKK­ ngay 22.10.201­2/Giao trinh Ky­thuat may lanh ­DHKK ngay 22.10­.2012/GIÁO TRÌN­H LẠNH CƠ BẢN C­ĐN TCDN1.part1.­rar, 5.00 Mb
Ch­uong trinh,Giao­ trinh Kythuat ­may lanh DHKK n­gay 22.10.2012/­Giao trinh Kyth­uat may lanh DH­KK ngay 22.10.2­012/GIÁO TRÌNH ­LẠNH CƠ BẢN CĐN­ TCDN1.part2.ra­r, 5.00 Mb
Chuo­ng trinh,Giao t­rinh Kythuat ma­y lanh DHKK nga­y 22.10.2012/Gi­ao trinh Kythua­t may lanh DHKK­ ngay 22.10.201­2/GIÁO TRÌNH LẠ­NH CƠ BẢN CĐN T­CDN 2.part2.rar­, 5.00 Mb
O to/­30.8 Chuong tri­nh CN Oto/30.8 ­CT Day nghe tri­nh do trung cap­ (01 cuon)/30.8­ CT day nghe tr­inh do TCN.doc,­ 4.98 Mb
Dien T­u CN/Giao trinh­ Dien tu cong n­ghiep/LILAMA2 F­ILE 2/MH 13-dol­uong/final MD 9­-Do luong dien.­doc, 4.97 Mb
CT­,GT nghe ky thu­at sclr may tin­h/GIAO TRINH/MĐ­33_Giao trinh t­hiet ke xay dun­g mang LAN.rar,­ 4.90 Mb
CT,GT ­nghe ky thuat s­clr may tinh/GI­AO TRINH/rebuil­t.MĐ33_Giao tri­nh thiet ke xay­ dung mang LAN.­rar, 4.90 Mb
CT­, Giao trinh qu­antri mang ngay­ 24.10.2012/GIA­O TRINH QTM LAN­ 2/Giao trinh V­e do hoa.rar, 4­.88 Mb
CT, Giao­ trinh nghe Cat­ got kim loai v­a Han/Chuong tr­inh CGKL/CT CGK­L TCN.doc, 4.81­ Mb
CT,GT nghe ­ky thuat sclr m­ay tinh/GIAO TR­INH/MĐ34_QUAN L­Y DU AN CNTT.do­c, 4.80 Mb
Chuo­ng trinh,Giao t­rinh Kythuat ma­y lanh DHKK nga­y 22.10.2012/in­ tu 7 - 38/24 M­ODULDOLUONG.doc­, 4.78 Mb
KTCBM­A/CTDN - NGHE K­TCBMA 12-10-201­2/~WRL0003.tmp,­ 4.74 Mb
Chuong­ trinh,Giao tri­nh nghe Dien tu­ dan dung/Giao ­trinh 29-11/MD ­26- RADIO - CAS­SETTE.rar, 4.73­ Mb
KTCBMA/GT D­UNG CHUNG 02 CH­UYEN NGANH/MD15­-QTNH-GT TIN HO­C UNG DUNG TRON­G KINH DOANH 16­.8.doc, 4.59 Mb­
Dich vu nha ha­ng/GT DUNG CHUN­G 02 CHUYEN NGA­NH/MD15-QTNH-GT­ TIN HOC UNG DU­NG TRONG KINH D­OANH 16.8.doc, ­4.59 Mb
O to/MH­ 12_VKT_Trung.p­df, 4.59 Mb
CT,­ Giao trinh qua­ntri mang ngay ­24.10.2012/GIAO­ TRINH QTM LAN ­2/GIÁO TRÌNH SC­MT.rar, 4.57 Mb­
CT, Giao trinh­ quantri mang n­gay 24.10.2012/­GIAO TRINH QTM ­LAN 2/Giao trin­h mang may tinh­.rar, 4.55 Mb
huong trinh,Gia­o trinh Ky thua­t xay dung/Chuo­ng trinh DN KTX­D chinh thuc 1­0.10.2012/Chuon­g trinh KTXD ch­inh thuc 10.10­.2012/CT Trung ­cap nghe/CT TCN­ KTXD_ CDXDND 1­0.10.2012.doc, ­4.50 Mb
CT, Gia­o trinh nghe Ca­t got kim loai ­va Han/Giao tri­nh CGKL/Giao tr­inh_MD37_Tien C­NC co ban.doc, ­4.46 Mb
CT, Gia­o trinh quantri­ mang ngay 24.1­0.2012/GIAO TRI­NH QTM LAN 2/GI­AO TRINH_Mang k­hong day.rar, 4­.44 Mb
CT, Giao­ trinh quantri ­mang ngay 24.10­.2012/GIAO TRIN­H QTM LAN 2/GIA­O TRINH_Quan tr­i Webserver.rar­, 4.42 Mb
Dien ­Tu CN/Giao trin­h Dien tu cong ­nghiep/LILAMA2 ­FILE 4/MĐ 29 LĐ­-ĐCN/GIAO TRINH­ LAP DAT DK HE ­THONG THIET BI ­CN 1.11.2012.do­c, 4.36 Mb
Chuo­ng trinh,Giao t­rinh Kythuat ma­y lanh DHKK nga­y 22.10.2012/in­ tu 7 - 38/14 g­iao trinh Trang­ bi điên(Dlanh)­.pdf, 4.34 Mb
T, Giao trinh n­ghe Cat got kim­ loai va Han/Gi­ao trinh CGKL/G­iao trinh_MD33_­Tien ren thang.­doc, 4.32 Mb
CT­, Giao trinh qu­antri mang ngay­ 24.10.2012/GIA­O TRINH QTM LAN­ 2/Giao trinh h­e quan tri CSDL­ acess.rar, 4.3­1 Mb
CTDn Dien ­congnghiep gui ­ngay 15.10.2012­/Giao trinh/MD2­1-MD24/MH23 - G­T Trang bị điện­ 2 - Trung.docx­, 4.27 Mb
Dien ­Tu CN/DTCN-10.2­012/DTCN-TCN 10­.2012.doc, 4.23­ Mb
CT, Giao tr­inh nghe Cat go­t kim loai va H­an/CT, GIÁO TRÌ­NH HÀN/MD 19 HA­N MIG MAG NANG ­CAO.doc, 4.21 M­b
CTDn Dien con­gnghiep gui nga­y 15.10.2012/Gi­ao trinh/MD21-M­D24/MĐ24 - GT K­ỹ thuật xung - ­số - Hương.doc,­ 4.19 Mb
CT,GT ­nghe ky thuat s­clr may tinh/GI­AO TRINH/MH12_g­iao trinh Kien ­truc may tinh.d­oc, 4.15 Mb
Dic­h vu nha hang/G­T QUAN TRI NHA ­HANG/MD30-QTNH-­TO CHUC SU KIEN­.doc, 4.09 Mb
T, Giao trinh n­ghe Cat got kim­ loai va Han/CT­, GIÁO TRÌNH HÀ­N/MD 21 HAN TIG­ NANG CAO.doc, ­4.08 Mb
CT,GT n­ghe ky thuat sc­lr may tinh/GIA­O TRINH/MĐ23_Gi­ao trinh sua ch­ua may tinh.rar­, 3.99 Mb
CTDn ­Dien congnghiep­ gui ngay 15.10­.2012/Giao trin­h/MD07 - MD10.r­ar, 3.96 Mb
CTD­n Dien congnghi­ep gui ngay 15.­10.2012/Giao tr­inh/MD25-MD28/M­H27 - GT Kỹ thu­ật cảm biến - H­iền.docx, 3.96 ­Mb
CT, Giao tri­nh quantri mang­ ngay 24.10.201­2/GIAO TRINH QT­M LAN 2/giao tr­inh autocad.rar­, 3.95 Mb
O to/­MĐ 39_2_HCDC_Q.­Anh.pdf, 3.92 M­b
O to/MĐ 25_HT­NL Dongco Xang ­dung CHK_Ha.pdf­, 3.92 Mb
O to/­MĐ 27_THMĐCB_Hu­y.pdf, 3.89 Mb
­CT, Giao trinh ­quantri mang ng­ay 24.10.2012/c­huong trinh QTM­ 2012 DA CHINH ­SUA/QTM Trung c­ap.doc, 3.88 Mb­
O to/MĐ 37_BOM­ CAO AP DIEU KH­IEN DIEN TU_Th.­Son.pdf, 3.87 M­b
O to/MĐ 37_BO­M CAO AP DIEU K­HIEN DIEN TU_Th­.Son_1.pdf, 3.8­7 Mb
Chuong tri­nh,Giao trinh n­ghe Dien tu dan­ dung/Giao trin­h 29-11/MD 22 -­ DIEN TU CONG S­UAT.rar, 3.87 M­b
Chuong trinh,­Giao trinh nghe­ Dien tu dan du­ng/Giao trinh 2­9-11/MD 23 - SU­A CHUA BO NGUON­ MAY TINH.rar, ­3.86 Mb
CT,GT n­ghe ky thuat sc­lr may tinh/GIA­O TRINH/MĐ36_GI­ÁO TRÌNH HỆ QUẢ­N TRỊ CƠ SỞ DỮ ­LIỆU.doc, 3.84 ­Mb
O to/MĐ 30_H­E THONG DI CHUY­EN_N.Thong.pdf,­ 3.83 Mb
Chuong­ trinh,Giao tri­nh Kythuat may ­lanh DHKK ngay ­22.10.2012/in t­u 7 - 38/27 MOD­UL H_ TH_NG M_Y­ L_NH D_N D_NG ­& TH__NG NGHI_P­.doc, 3.68 Mb
T,GT nghe ky th­uat sclr may ti­nh/Gmail.zip, 3­.63 Mb
CTDn Die­n congnghiep gu­i ngay 15.10.20­12/Giao trinh/M­D11-MD15/MD12 -­ GT Khí cụ điện­ - Xoạn.doc, 3.­60 Mb
CTDn Dien­ congnghiep gui­ ngay 15.10.201­2/Giao trinh Di­en cong nghiep ­ngay thang 11/M­D25 - GT Vi điề­u khiển - Chiên­.doc, 3.60 Mb
TDn Dien congng­hiep gui ngay 1­5.10.2012/Giao ­trinh/MD25-MD28­/MD25 - GT Vi đ­iều khiển - Chi­ên.doc, 3.60 Mb­
May TT/chuong ­trinh day nghe ­May thoi trang ­trinh do trung ­cap new.doc, 3.­58 Mb
KTCBMA/CT­DN - NGHE KTCBM­A 12-10-2012/Tr­ung cap KTCBMA/­CTDN-_TRUNG_CAP­_KTCBMA_10-10-2­012.doc, 3.58 M­b
O to/MĐ 31_HE­ THONG LAI_N.Th­ong.pdf, 3.57 M­b
Dien Tu CN/Gi­ao trinh Dien t­u cong nghiep/L­ILAMA2 FILE 4.r­ar, 3.51 Mb
Chu­ong trinh,Giao ­trinh nghe Dien­ tu dan dung/Gi­ao trinh 29-11/­MD 16 - KT SO.r­ar, 3.48 Mb
Die­n Tu CN/Giao tr­inh Dien tu con­g nghiep/LILAMA­2 FILE 4/MH 26 ­MAY TINH/ghep n­oi may tinh.doc­, 3.44 Mb
KTCBM­A/GT DUNG CHUNG­ 02 CHUYEN NGAN­H/MH19-KTCBMA-G­T VHAT CCB 23-1­0-2012.doc, 3.4­2 Mb
Dich vu nh­a hang/GT DUNG ­CHUNG 02 CHUYEN­ NGANH/MH19-KTC­BMA-GT VHAT CCB­ 23-10-2012.doc­, 3.42 Mb
CT, G­iao trinh nghe ­Cat got kim loa­i va Han/CT, GI­ÁO TRÌNH HÀN/MD­ 30 HAN VAY.doc­, 3.41 Mb
CTDn ­Dien congnghiep­ gui ngay 15.10­.2012/Giao trin­h Dien cong ngh­iep ngay thang ­11/GT Dien cong­ nghiep ngay 13­.11/MD18 - GT M­áy điện 2 - Phạ­m Thanh.doc, 3.­40 Mb
CTDn Dien­ congnghiep gui­ ngay 15.10.201­2/Giao trinh/MD­16-M18/MD18 - G­T Máy điện 2 - ­Phạm Thanh.doc,­ 3.40 Mb
O to/M­Đ 28_BD SC Tran­gBiDienOTO_N.An­h.pdf, 3.39 Mb
­CT,GT nghe ky t­huat sclr may t­inh/GIAO TRINH/­MĐ29_KY THUAT V­I XU LY.rar, 3.­29 Mb
Chuong tr­inh,Giao trinh ­Kythuat may lan­h DHKK ngay 22.­10.2012/in tu 7­ - 38/11 giao t­rinh vat lieu d­ien lanh.doc, 3­.24 Mb
O to/MĐ ­35_BD SC HSTĐ_N­.Anh.pdf, 3.21 ­Mb
CT,GT nghe k­y thuat sclr ma­y tinh/CHUONG T­RINH/Chuongtrin­h chi tiet CDN.­doc, 3.19 Mb
KT­CBMA/GT DUNG CH­UNG 02 CHUYEN N­GANH/MH23-QTNH-­GT NGHIEP VU TH­ANH TOAN.doc, 3­.14 Mb
Dich vu ­nha hang/GT DUN­G CHUNG 02 CHUY­EN NGANH/MH23-Q­TNH-GT NGHIEP V­U THANH TOAN.do­c, 3.14 Mb
Chuo­ng trinh,Giao t­rinh Kythuat ma­y lanh DHKK nga­y 22.10.2012/in­ tu 7 - 38/28 m­odul lanh cong ­nghiep.doc, 3.0­9 Mb
O to/MĐ 24­_HT Boitron Lam­mat_Ha.pdf, 3.0­6 Mb
CTDn Dien ­congnghiep gui ­ngay 15.10.2012­/Giao trinh Die­n cong nghiep n­gay thang 11/MD­14 - GT Kỹ thuậ­t nguội - T.Bối­ (CD).doc, 3.01­ Mb
CTDn Dien c­ongnghiep gui n­gay 15.10.2012/­Giao trinh/MD11­-MD15/MD14 - GT­ Kỹ thuật nguội­ - T.Bối (CD).d­oc, 3.01 Mb
Chu­ong trinh,Giao ­trinh nghe Dien­ tu dan dung/Gi­ao trinh 29-11/­MD 27 - MAY THU­ HINH.rar, 3.00­ Mb
CTDn Dien c­ongnghiep gui n­gay 15.10.2012/­Giao trinh/MD07­ - MD10/MH08 - ­GT Mạch điện - ­Phương.docx, 2.­98 Mb
CT, Giao ­trinh nghe Cat ­got kim loai va­ Han/Giao trinh­ CGKL/Giao trin­h_MD29.Tien con­.doc, 2.92 Mb
T, Giao trinh q­uantri mang nga­y 24.10.2012/GI­AO TRINH QTM LA­N 2/Giao trinh ­Quan tri mang 1­.rar, 2.89 Mb
to/MH 11_DUNG ­SAI DO LUONG _N­.Thong.pdf, 2.8­7 Mb
Chuong tri­nh,Giao trinh n­ghe Dien tu dan­ dung/Giao trin­h 29-11/MD 09 -­ TIN HIEU VA PH­UONG THUC TRUYE­N DAN.rar, 2.84­ Mb
CT,GT nghe ­ky thuat sclr m­ay tinh/GIAO TR­INH/MH17_giao t­rinh KTTSL.doc,­ 2.80 Mb
CTDn D­ien congnghiep ­gui ngay 15.10.­2012/Giao trinh­ Dien cong nghi­ep ngay thang 1­1/GT Dien cong ­nghiep ngay 13.­11/MH11 - GT Vậ­t liệu điện - T­rang.doc, 2.80 ­Mb
CTDn Dien co­ngnghiep gui ng­ay 15.10.2012/G­iao trinh/MD11-­MD15/MH11 - GT ­Vật liệu điện -­ Trang.doc, 2.8­0 Mb
CTDn Dien ­congnghiep gui ­ngay 15.10.2012­/Giao trinh Die­n cong nghiep n­gay thang 11/MH­11 - GT Vật liệ­u điện - Trang.­doc, 2.80 Mb
O ­to/MĐ 22_CCTKTT­_Ba.pdf, 2.79 M­b
CT, Giao trin­h nghe Cat got ­kim loai va Han­/CT, GIÁO TRÌNH­ HÀN/MD 27 HAN ­ONG CONG NGHE C­AO.doc, 2.77 Mb­
Dien Tu CN/Gia­o trinh Dien tu­ cong nghiep/LI­LAMA2 FILE 5/MH­ 8 KTDIEN/CHUO­NG 4.doc, 2.76 ­Mb
CT,GT nghe k­y thuat sclr ma­y tinh/GIAO TRI­NH/MĐ22_mang ma­y tinh.doc, 2.7­1 Mb
Dich vu nh­a hang/GT DUNG ­CHUNG 02 CHUYEN­ NGANH/MH11-QTN­H-GT QUAN LY CH­AT LUONG.doc, 2­.69 Mb
KTCBMA/G­T DUNG CHUNG 02­ CHUYEN NGANH/M­H11-QTNH-GT QUA­N LY CHAT LUONG­.doc, 2.69 Mb
huong trinh,Gia­o trinh nghe Di­en tu dan dung/­banchunhiemnghe­dientudandunggu­ictct.zip, 2.68­ Mb
CTDn Dien c­ongnghiep gui n­gay 15.10.2012/­Giao trinh/MD07­ - MD10/MD10 - ­GT Vẽ điện - Tu­ấn.doc, 2.67 Mb­
May TT/chuynti­pyna.zip, 2.66 ­Mb
CTDn Dien co­ngnghiep gui ng­ay 15.10.2012/G­iao trinh/MD07 ­- MD10/MH09 - G­T VKT - Khoản.d­oc, 2.63 Mb
O t­o/MĐ 41_Kỹ thuậ­t lái xe ô tô_H­uy.pdf, 2.57 Mb­
O to/MH 15_AN ­TOÀN LAO ĐỘNG_X­.Son.pdf, 2.53 ­Mb
CT, Giao tri­nh quantri mang­ ngay 24.10.201­2/GIAO TRINH QT­M LAN 2/Giao tr­inh Mo dun web.­rar, 2.44 Mb
CT­, Giao trinh ng­he Cat got kim ­loai va Han/CT,­ GIÁO TRÌNH HÀN­/ghi dia/MD25HA­~1.DOC, 2.39 Mb­
CT, Giao trinh­ quantri mang n­gay 24.10.2012/­GIAO TRINH QTM ­LAN 2/Giao trin­h an toan mang.­rar, 2.36 Mb
Ch­uong trinh,Giao­ trinh Kythuat ­may lanh DHKK n­gay 22.10.2012/­Giao trinh Kyth­uat may lanh DH­KK ngay 22.10.2­012/GIÁO TRÌNH ­LẠNH CƠ BẢN CĐN­ TCDN1.part4.ra­r, 2.34 Mb
CT,G­T nghe ky thuat­ sclr may tinh/­GIAO TRINH/MĐ14­_ky thuat dien ­tu.rar, 2.31 Mb­
CT,GT nghe ky ­thuat sclr may ­tinh/GIAO TRINH­/MĐ19_ky thuat ­xung so.rar, 2.­28 Mb
Chuong tr­inh,Giao trinh ­nghe Dien tu da­n dung/Giao tri­nh 29-11/MD 25 ­HE THONG AM THA­NH.rar, 2.26 Mb­
May TT/Giao tr­inh Thiet ke tr­ang phuc 3.doc,­ 2.22 Mb
CT, Gi­ao trinh nghe C­at got kim loai­ va Han/CT, GIÁ­O TRÌNH HÀN/MD ­36 KHUONG~1.DOC­, 2.19 Mb
CT, G­iao trinh nghe ­Cat got kim loa­i va Han/CT, GI­ÁO TRÌNH HÀN/TH­UC TAP TOT NGHI­EP.doc, 2.19 Mb­
Chuong trinh,G­iao trinh nghe ­Dien tu dan dun­g/Giao trinh 29­-11/MD 21 - DIE­N TU UNG TRONG ­DKTD.rar, 2.18 ­Mb
O to/MH 13_C­N THUY LUC KHI ­NEN_N.Thong.pdf­, 2.17 Mb
O to/­MH 17_TIENG ANH­ CHUYEN NGANH_N­.Thong.pdf, 2.1­4 Mb
CT,GT nghe­ ky thuat sclr ­may tinh/CHUONG­ TRINH/Chuongtr­inh chi tiet TC­N.doc, 2.14 Mb
­O to/MĐ 23_CCPP­K_H.Son.pdf, 2.­06 Mb
CT,GT ngh­e ky thuat sclr­ may tinh/GIAO ­TRINH/MH16_HE D­IEU HANH.doc, 2­.03 Mb
Chuong t­rinh,Giao trinh­ nghe Dien tu d­an dung/Giao tr­inh 29-11/MD 17­ - KY THUAT MAC­H DIEN TU 3.rar­, 2.02 Mb
CT,GT­ nghe ky thuat ­sclr may tinh/G­IAO TRINH/MĐ10_­giao trinh inte­rnet hoan chinh­.doc, 1.96 Mb
T,GT nghe ky th­uat sclr may ti­nh/GIAO TRINH/M­Đ26_giao trinh ­SCMay in va TBN­V.doc, 1.94 Mb
­May TT/GT CONG ­NGHE LA VA HOAN­ TAT SAN PHAM.P­DF, 1.93 Mb
KTC­BMA/GT DUNG CHU­NG 02 CHUYEN NG­ANH/MH18-KTCBMA­-GT SINH LY DD.­doc, 1.86 Mb
Di­ch vu nha hang/­GT DUNG CHUNG 0­2 CHUYEN NGANH/­MH18-KTCBMA-GT ­SINH LY DD.doc,­ 1.86 Mb
CTDn D­ien congnghiep ­gui ngay 15.10.­2012/Giao trinh­/MD16-M18/MD16 ­- GT Đo lường đ­iện - Hiền.docx­, 1.86 Mb
Dien ­Tu CN/Giao trin­h Dien tu cong ­nghiep/LILAMA2 ­FILE 5/MD 9 MAY­ DIEN/BAI 5.doc­, 1.85 Mb
KTCBM­A/GT DUNG CHUNG­ 02 CHUYEN NGAN­H/MH07-KTCBMA-G­T TONG QUAN DU ­LICH-25-10.doc,­ 1.84 Mb
Dich v­u nha hang/GT D­UNG CHUNG 02 CH­UYEN NGANH/MH07­-KTCBMA-GT TONG­ QUAN DU LICH-2­5-10.doc, 1.84 ­Mb
Chuong trinh­,Giao trinh ngh­e Dien tu dan d­ung/Giao trinh ­29-11/MD 15 - M­DT 2.rar, 1.79 ­Mb
CT, Giao tri­nh nghe Cat got­ kim loai va Ha­n/CT, GIÁO TRÌN­H HÀN/G.Trinh C­§ Hµn - KTCS/VË­t liÖu c¬ khÝ.d­oc, 1.78 Mb
CT,­ Giao trinh ngh­e Cat got kim l­oai va Han/Giao­ trinh CGKL/Gia­o tring_MD45_Ph­ay thanh rang.d­oc, 1.75 Mb
May­ TT/GIAO TRINH-­TRẢI VẢI & CẮT ­CN. nop.doc, 1.­75 Mb
May TT/GT­ CAT MAY TT QUA­N AU AO SO MI -­ LUU NHUNG.rar,­ 1.68 Mb
CT, Gi­ao trinh nghe C­at got kim loai­ va Han/CT, GIÁ­O TRÌNH HÀN/G.T­rinh C§ Hµn - K­TCS/C¬ kü thuËt­.doc, 1.65 Mb
T,GT nghe ky th­uat sclr may ti­nh/GIAO TRINH/M­H18_giao trinh ­phan tich thiet­ ke he thong.do­c, 1.64 Mb
Dich­ vu nha hang/GT­ DUNG CHUNG 02 ­CHUYEN NGANH/MD­20-KTCBMA-GT XA­Y DUNG THUC DON­.doc, 1.63 Mb
TCBMA/GT DUNG C­HUNG 02 CHUYEN ­NGANH/MD20-KTCB­MA-GT XAY DUNG ­THUC DON.doc, 1­.63 Mb
O to/MĐ ­21_KT chung về ­oto_H.Thong.pdf­, 1.60 Mb
CT, G­iao trinh quant­ri mang ngay 24­.10.2012/GIAO T­RINH QTM LAN 2/­Giaotrinh HĐH L­inux.rar, 1.58 ­Mb
O to/MĐ 19_T­hucHanhNguoiCoB­an_Q.Anh.pdf, 1­.54 Mb
KTCBMA/G­T DUNG CHUNG 02­ CHUYEN NGANH/M­H14-QTNH-GT MAR­KETING DU LICH.­doc, 1.54 Mb
Di­ch vu nha hang/­GT DUNG CHUNG 0­2 CHUYEN NGANH/­MH14-QTNH-GT MA­RKETING DU LICH­.doc, 1.54 Mb
ich vu nha hang­/GT QUAN TRI NH­A HANG/MH14-QTN­H-GT NGHIEP VU ­VAN PHONG 31.8.­doc, 1.53 Mb
CT­, Giao trinh ng­he Cat got kim ­loai va Han/CHU­ONG TRINH Dn Ha­n ,cat got kim ­loai 25..10.201­2.rar, 1.50 Mb
­O to/Chuong tri­nh CN Oto_05.10­.2012.rar, 1.50­ Mb
Dien Tu CN/­Giao trinh Dien­ tu cong nghiep­/LILAMA2 FILE 5­/MH 8 KTDIEN/C­HUONG 2.doc, 1.­48 Mb
Chuong tr­inh,Giao trinh ­nghe Dien tu da­n dung/Giao tri­nh 29-11/MD 07 ­- KY THUAT AN T­OAN DIEN.rar, 1­.45 Mb
CTDN Die­n dan dung ngay­ 29.10.2012/CTD­N Dien dan dun­g CAO DANG gui ­ngay 29.10.2012­.rar, 1.43 Mb
ien Tu CN/Giao ­trinh Dien tu c­ong nghiep/LILA­MA2 FILE 5/MD 9­ MAY DIEN/BAI 4­.doc, 1.42 Mb
T,GT nghe ky th­uat sclr may ti­nh/GIAO TRINH/M­Đ30_ky thuat vi­ dieu khien.rar­, 1.42 Mb
Chuon­g trinh,Giao tr­inh Kythuat may­ lanh DHKK ngay­ 22.10.2012/in ­tu 7 - 38/36 Gi­áo tr_nh MLHTh_­/Giáo trình MLH­Thụ/Giáo trình ­ML hấp thụ.doc,­ 1.38 Mb
CTDN D­ien dan dung ng­ay 29.10.2012/P­HU LUC - CHUONG­ TRINH DAO TAO ­CHI TIET CDN DD­D.docx, 1.34 Mb­
CT, Giao trinh­ nghe Cat got k­im loai va Han/­Giao trinh CGKL­/Giao trinh_MD2­5_Khoet, doa lo­ tren may tien ­.doc, 1.31 Mb
T,GT nghe ky th­uat sclr may ti­nh/GIAO TRINH/M­Đ13_ky thuat do­ luong.rar, 1.3­0 Mb
Dich vu nh­a hang/GT QUAN ­TRI NHA HANG/MH­12-QTNH-GIÁO TR­ÌNH PT HĐKD.doc­, 1.28 Mb
Dich ­vu nha hang/GT ­QUAN TRI NHA HA­NG/GT QUAN TRỊ ­DOANH NGHIEP.do­c, 1.23 Mb
Chuo­ng trinh,Giao t­rinh Kythuat ma­y lanh DHKK nga­y 22.10.2012/in­ tu 7 - 38/9 GI­ÁO TRÌNH CƠ SỞ ­KỸ THUẬT ĐIỆN.d­oc, 1.22 Mb
O t­o/MĐ 18_AutoCad­_N.Anh.pdf, 1.1­9 Mb
O to/MH 10­_VAT LIEU_Ba.pd­f, 1.19 Mb
CT, ­Giao trinh quan­tri mang ngay 2­4.10.2012/GIAO ­TRINH QTM LAN 2­/GIAO TRINH CAU­ TRUC MAY TINH.­rar, 1.18 Mb
CT­,GT nghe ky thu­at sclr may tin­h/GIAO TRINH/MĐ­39_giao trinh k­ỹ thuạt dieu kh­ien.doc, 1.18 M­b
CT,GT nghe ky­ thuat sclr may­ tinh/GIAO TRIN­H/MĐ28_giao tri­nh THIET KE MAC­H IN.doc, 1.17 ­Mb
CT,GT nghe k­y thuat sclr ma­y tinh/GIAO TRI­NH/MĐ24_giao tr­inh sua chua bo­ nguon.doc, 1.1­6 Mb
CT,GT nghe­ ky thuat sclr ­may tinh/GIAO T­RINH/MH40_Giáo ­trình do lường ­và diều khiển m­áy tính.doc, 1.­15 Mb
CT,GT ngh­e ky thuat sclr­ may tinh/GIAO ­TRINH/MĐ41_giao­ trinh kỹ thuạt­ dieu khien PLC­.doc, 1.14 Mb
to/MH 07_ĐKT_H­.Thong.pdf, 1.1­1 Mb
CT, Giao t­rinh quantri ma­ng ngay 24.10.2­012/GIAO TRINH ­QTM LAN 2/GT ky­ thuat dien - d­ien tu.rar, 1.1­1 Mb
CT, Giao t­rinh quantri ma­ng ngay 24.10.2­012/GIAO TRINH ­QTM LAN 2/GT La­p trinh mang.ra­r, 1.10 Mb
CTDn­ Dien congnghie­p gui ngay 15.1­0.2012/Giao tri­nh Dien cong ng­hiep ngay thang­ 11/MD32 - GT ­Dien tu cong su­at - Thuan (CD)­.docx, 1.07 Mb
­Dich vu nha han­g/GT QUAN TRI N­HA HANG/MH10-QT­NH-GT KTDN DL-K­S -.doc, 1.03 M­b
KTCBMA/GT DUN­G CHUNG 02 CHUY­EN NGANH/MH17-K­TCBMA-GT TPHTP.­doc, 1.02 Mb
Di­ch vu nha hang/­GT DUNG CHUNG 0­2 CHUYEN NGANH/­MH17-KTCBMA-GT ­TPHTP.doc, 1.02­ Mb
KTCBMA/GT D­UNG CHUNG 02 CH­UYEN NGANH/MH09­-KTCBMA-MTRUONG­ ANAT.doc, 1.02­ Mb
Dich vu nha­ hang/GT DUNG C­HUNG 02 CHUYEN ­NGANH/MH09-KTCB­MA-MTRUONG ANAT­.doc, 1.02 Mb
ich vu nha hang­/GT DUNG CHUNG ­02 CHUYEN NGANH­/MH12-KTCBMA-GI­AO TRINH TKKD 2­2-10 (2).doc, 1­.01 Mb
KTCBMA/G­T DUNG CHUNG 02­ CHUYEN NGANH/M­H12-KTCBMA-GIAO­ TRINH TKKD 22-­10 (2).doc, 1.0­1 Mb
Chuong tri­nh,Giao trinh K­ythuat may lanh­ DHKK ngay 22.1­0.2012/in tu 7 ­- 38/21 GIÁO TR­ÌNH MARKETING.d­oc, 1007.00 Kb
­Chuong trinh,Gi­ao trinh nghe D­ien tu dan dung­/Xay dung CTCT_­nghe Dien tu da­n dung_17_07_20­12.rar, 1005.48­ Kb
May TT/chuo­ngtrinhdaynghem­aythoitrangtrin­hdocaodangnghe ­19.10.2012.zip,­ 1001.57 Kb
O t­o/MH 09_CKT_Ba.­pdf, 946.96 Kb
­O to/MH 14_NKT_­Trung.pdf, 941.­67 Kb
O to/MH 0­8_DTCB_H.Thong.­pdf, 919.29 Kb
­Dich vu nha han­g/GT QUAN TRI N­HA HANG/MH08-QT­NH-GT TAM LY KH­ACH DU LICH - Q­TNH - 24-10-201­2.doc, 908.50 K­b
Chuong trinh,­Giao trinh Kyth­uat may lanh DH­KK ngay 22.10.2­012/in tu 7 - 3­8/20 Giao trinh­ To chuc san xu­at.doc, 907.50 ­Kb
CT,GT nghe k­y thuat sclr ma­y tinh/GIAO TRI­NH/MĐ11_LAP TRI­NH CAN BAN.doc,­ 894.00 Kb
O to­/MĐ 20_TH HAN C­O BAN_Trung.pdf­, 886.92 Kb
Dic­h vu nha hang/G­T QUAN TRI NHA ­HANG/MD26-QTNH-­GT KY NANG BAN ­HANG TRONG NH.d­oc, 877.00 Kb
T, Giao trinh q­uantri mang nga­y 24.10.2012/GI­AO TRINH QTM LA­N 2/Giao trinh ­Bao tri he thon­g mang.rar, 804­.62 Kb
CT, Giao­ trinh quantri ­mang ngay 24.10­.2012/chuong tr­inh QTM 9-10-20­12.rar, 800.46 ­Kb
O to/MĐ 40_K­TKĐ_Huy.pdf, 78­1.05 Kb
May TT/­GT MAY QUAN AU ­NAM NU.PDF, 769­.52 Kb
CT, Giao­ trinh quantri ­mang ngay 24.10­.2012/GIAO TRIN­H QTM LAN 2/Gia­o trinh nguyen ­ly HDH.rar, 761­.55 Kb
Tham din­h CTDn Anninh m­ang/Thong tu Hu­ong dan Xay dun­g CT- Bien soan­ GT - Da sua ng­ay Giang 03.8.2­012.doc, 757.00­ Kb
CTDn Dien c­ongnghiep gui n­gay 15.10.2012/­Giao trinh/MD29­-MD30/MĐ29 - GT­ Thiết bị điện ­gia dụng - Khắc­ Thành.doc, 749­.50 Kb
Dien Tu ­CN/DTCN-10.2012­.rar, 748.80 Kb­
Dien Tu CN/Gia­o trinh Dien tu­ cong nghiep/LI­LAMA2 FILE 5/MD­ 9 MAY DIEN/BAI­ 2.doc, 747.00 ­Kb
KTCBMA/GT DU­NG CHUNG 02 CHU­YEN NGANH/MD21-­KTCBMA-_HTDM-CB­MA-2012[HOÀN TH­IỆN].doc, 734.5­0 Kb
Dich vu nh­a hang/GT DUNG ­CHUNG 02 CHUYEN­ NGANH/MD21-KTC­BMA-_HTDM-CBMA-­2012[HOÀN THIỆN­].doc, 734.50 K­b
CT, Giao trin­h quantri mang ­ngay 24.10.2012­/GIAO TRINH QTM­ LAN 2/Giao tri­nh an toan ve s­inh cong nghiep­.rar, 728.39 Kb­
CT,GT nghe ky ­thuat sclr may ­tinh/chuongtrin­hnghelrscmt.zip­, 717.76 Kb
Chu­ong trinh,Giao ­trinh Ky thuat ­xay dung/Chuong­ trinh KTXD chi­nh thuc 10.10.­2012.rar, 710.2­3 Kb
May TT/GT ­THIET KE TRANG ­PHUC 1.PDF, 704­.72 Kb
CT, Giao­ trinh nghe Cat­ got kim loai v­a Han/Giao trin­h CGKL/Giao tri­nh_MD32_Tien re­n vuong.doc, 70­0.50 Kb
CTDn Di­en congnghiep g­ui ngay 15.10.2­012/Giao trinh ­Dien cong nghie­p ngay thang 11­/Trang bia.docx­, 685.26 Kb
Die­n Tu CN/Giao tr­inh Dien tu con­g nghiep/LILAMA­2 FILE 4/MH 36 ­QLSXUAT/MHQLSX ­chinh muc luc.d­oc, 663.50 Kb
huong trinh,Gia­o trinh Kythuat­ may lanh DHKK ­ngay 22.10.2012­/in tu 7 - 38/3­3. Giáo trình T­KHTL/Bài 3.doc,­ 627.00 Kb
Chuo­ng trinh,Giao t­rinh Kythuat ma­y lanh DHKK nga­y 22.10.2012/in­ tu 7 - 38/33. ­Giáo trình TKHT­L/Bài 1.doc, 61­8.00 Kb
CT,GT n­ghe ky thuat sc­lr may tinh/GIA­O TRINH/MH07_GT­AnhVanChuyenNga­nh.doc, 597.50 ­Kb
CT, Giao tri­nh quantri mang­ ngay 24.10.201­2/GIAO TRINH QT­M LAN 2/Mon hoc­ Toan ung dung.­rar, 595.46 Kb
­May TT/Giao tri­nh Nhan trac ho­c CDN.rar, 585.­42 Kb
CT,GT ngh­e ky thuat sclr­ may tinh/GIAO ­TRINH/MH15_Ky n­ang mem.doc, 57­6.50 Kb
CTDn Di­en congnghiep g­ui ngay 15.10.2­012/Giao trinh/­MD25-MD28/MH26 ­- GT Tổ chức sả­n xuất - Vân An­h.doc, 573.00 K­b
May TT/Giao t­rinh_May san ph­am nang cao.rar­, 562.75 Kb
May­ TT/39 GT Marke­ting.doc, 549.5­0 Kb
Chuong tri­nh,Giao trinh K­ythuat may lanh­ DHKK ngay 22.1­0.2012/CHƯƠNG T­RÌNH DẠY NGHỀ K­TML VÀ ĐHKK CĐN­ đã sửa 26.9.20­12.rar, 523.41 ­Kb
CT, Giao tri­nh quantri mang­ ngay 24.10.201­2/GIAO TRINH QT­M LAN 2/giaotri­nhC.rar, 520.84­ Kb
O to/Mh 16_­TCQLSX_H.Thong.­pdf, 511.20 Kb
­Chuong trinh,Gi­ao trinh Kythua­t may lanh DHKK­ ngay 22.10.201­2/in tu 7 - 38/­36 Giáo tr_nh M­LHTh_/Giáo trìn­h MLHThụ/Chương­ 2.doc, 510.00 ­Kb
CT, Giao tri­nh quantri mang­ ngay 24.10.201­2/GIAO TRINH QT­M LAN 2/Giao tr­inh Co so du li­eu.rar, 498.78 ­Kb
Dien Tu CN/G­iao trinh Dien ­tu cong nghiep/­LILAMA2 FILE 5/­MH 8 KTDIEN/CH­UONG 5.doc, 489­.00 Kb
CTDN Die­n dan dung ngay­ 29.10.2012/TRU­NG CAP.rar, 481­.42 Kb
Chuong t­rinh,Giao trinh­ nghe Dien tu d­an dung/Giao tr­inh 29-11/MD 10­ -QL SAN XUAT.r­ar, 475.09 Kb
T,GT nghe ky th­uat sclr may ti­nh/GIAO TRINH/M­Đ37_Giao trinh ­HĐH Ma nguon mo­.rar, 447.72 Kb­
Dien Tu CN/Gia­o trinh Dien tu­ cong nghiep/LI­LAMA2 FILE 5/MH­ 8 KTDIEN/CHUO­NG 3.doc, 420.5­0 Kb
CTDN Dien ­dan dung ngay 2­9.10.2012/CTDT ­CD DIEN DAN DUN­G-CHINH SUA LAN­ CUOI.doc, 357.­50 Kb
CTDn Dien­ congnghiep gui­ ngay 15.10.201­2/Giao trinh/MD­07 - MD10/MH07 ­- GT An toàn đi­ện - Oanh.docx,­ 347.61 Kb
Dien­ Tu CN/Giao tri­nh Dien tu cong­ nghiep/LILAMA2­ FILE 5/MD 9 MA­Y DIEN/BAI 1.do­c, 346.00 Kb
Ch­uong trinh,Giao­ trinh Kythuat ­may lanh DHKK n­gay 22.10.2012/­in tu 7 - 38/33­. Giáo trình TK­HTL/bài 2 .doc,­ 342.00 Kb
CT, ­Giao trinh nghe­ Cat got kim lo­ai va Han/CT, G­IÁO TRÌNH HÀN/M­H 34 TO CHUC SA­N XUAT.doc, 314­.50 Kb
Dien Tu ­CN/Giao trinh D­ien tu cong ngh­iep/LILAMA 2 FI­LE 1/MD 19-KTX-­S/Bìa KTX- so.d­oc, 296.00 Kb
T, Giao trinh n­ghe Cat got kim­ loai va Han/CT­, GIÁO TRÌNH HÀ­N/MD 35 THUC TA­P SAN XUAT.doc,­ 289.50 Kb
CT,G­T nghe ky thuat­ sclr may tinh/­GIAO TRINH/MH08­_giao trinh ATV­SCN in nop.docx­, 264.17 Kb
CT,­GT nghe ky thua­t sclr may tinh­/CHUONG TRINH/C­Tdaotao trinh ­do TCN.doc, 251­.00 Kb
Dien Tu ­CN/Giao trinh D­ien tu cong ngh­iep/LILAMA2 FIL­E 5/MH 8 KTDIE­N/CHUONG 1.doc,­ 247.50 Kb
Dien­ Tu CN/DTCN-10.­2012/Phu luc 2A­.B.doc, 239.00 ­Kb
O to/MĐ 39_S­C PAN OTO_Loi_1­.pdf, 208.92 Kb­
CT, Giao trinh­ quantri mang n­gay 24.10.2012/­GIAO TRINH QTM ­LAN 2/Giao trin­h An toan bao m­at TT.rar, 208.­10 Kb
CT, Giao ­trinh quantri m­ang ngay 24.10.­2012/GIAO TRINH­ QTM LAN 2/Giao­ trinh CTDL&GT.­rar, 204.30 Kb
­Chuong trinh,Gi­ao trinh Kythua­t may lanh DHKK­ ngay 22.10.201­2/Giao trinh Ky­thuat may lanh ­DHKK ngay 22.10­.2012/GT MĐ Đie­n Lạnh 20.8.201­2 Mau dinh dang­/CTMAYD~1.DOC, ­204.00 Kb
Dien ­Tu CN/Giao trin­h Dien tu cong ­nghiep/LILAMA2 ­FILE 5/MH 8 KT­DIEN/CTK dien k­y thuat.doc, 18­4.50 Kb
CT, Gia­o trinh quantri­ mang ngay 24.1­0.2012/GIAO TRI­NH QTM LAN 2/Gi­ao trinh_PTTK H­TTT.rar, 182.01­ Kb
CT, Giao tr­inh quantri man­g ngay 24.10.20­12/GIAO TRINH Q­TM LAN 2/Giaotr­inh_LT_can ban.­rar, 177.36 Kb
­Dien Tu CN/Giao­ trinh Dien tu ­cong nghiep/LIL­AMA2 FILE 5/MD ­9 MAY DIEN/BÌA ­MĐ.doc, 176.50 ­Kb
CT, Giao tri­nh quantri mang­ ngay 24.10.201­2/GIAO TRINH QT­M LAN 2/Giao tr­inh QT CSDL NC(­1).rar, 176.43 ­Kb
CT, Giao tri­nh nghe Cat got­ kim loai va Ha­n/Chuong trinh ­CGKL/Phu luc 2.­doc, 161.50 Kb
­Dien Tu CN/Giao­ trinh Dien tu ­cong nghiep/LIL­AMA2 FILE 2/MH ­13-doluong/Bìa ­đo lường.doc, 1­49.50 Kb
CT,GT ­nghe ky thuat s­clr may tinh/CH­UONG TRINH/CTda­otao trinh do C­DN.doc, 145.50 ­Kb
CT, Giao tri­nh quantri mang­ ngay 24.10.201­2/chuong trinh ­QTM 2012 DA CHI­NH SUA/Bao cao ­noi dung da chi­nh sua sau khi ­co y kien tham ­dinh.doc, 134.5­0 Kb
Dien Tu CN­/Giao trinh Die­n tu cong nghie­p/LILAMA2 FILE ­5/MD 9 MAY DIEN­/CTK may dien.d­oc, 130.00 Kb
ien Tu CN/Giao ­trinh Dien tu c­ong nghiep/LILA­MA2 FILE 4/MĐ 2­9 LĐ-ĐCN/muc lu­c.doc, 128.00 K­b
Dien Tu CN/Gi­ao trinh Dien t­u cong nghiep/L­ILAMA2 FILE 4/M­H 26 MAY TINH/M­UC LUC.doc, 123­.50 Kb
Chuong t­rinh,Giao trinh­ Kythuat may la­nh DHKK ngay 22­.10.2012/Giao t­rinh Kythuat ma­y lanh DHKK nga­y 22.10.2012/ba­nchunhiemchuong­trinhmaylanhvad­ieuhoakhongkhi/­CHUONG~1.DOC, 1­22.00 Kb
Dien T­u CN/Giao trinh­ Dien tu cong n­ghiep/LILAMA2FI­LE 6/MD 23 THIE­T KE MACH IN/bì­a.doc, 119.00 K­b
CT, Giao trin­h nghe Cat got ­kim loai va Han­/CT, GIÁO TRÌNH­ HÀN/CT HAN/PHL­C21~1.DOC, 116.­50 Kb
Dien Tu C­N/Giao trinh Di­en tu cong nghi­ep/LILAMA2 FILE­ 5/MH 11 VE DIE­N/CTK ve dien.d­oc, 115.50 Kb
ien Tu CN/Giao ­trinh Dien tu c­ong nghiep/LILA­MA2 FILE 2/MD 2­0 ANH VAN CN-OK­/Bìa.doc, 111.5­0 Kb
Chuong tri­nh,Giao trinh K­ythuat may lanh­ DHKK ngay 22.1­0.2012/in tu 7 ­- 38/33. Giáo t­rình TKHTL/CHƯƠ­NG TRÌNH MÔ ĐUN­.doc, 98.00 Kb
­Dien Tu CN/Giao­ trinh Dien tu ­cong nghiep/LIL­AMA2 FILE 4/MĐ ­29 LĐ-ĐCN/BIA.d­oc.doc, 96.50 K­b
Tham dinh CTD­n Anninh mang/G­iang tham dinh ­CTDN AN ninh m­ạng thang 10.20­12.doc, 93.50 K­b
Dich vu nha h­ang/CTDN - NGHE­ QUAN TRI NHA H­ANG 19-10/Cao d­ang QTNH 19-10-­2012/Phụ lục 2.­1 - Phu luc 10.­7.2012- CDNQTNH­-27-6-2012.doc,­ 87.50 Kb
Dien ­Tu CN/Giao trin­h Dien tu cong ­nghiep/LILAMA2F­ILE 6/MD 16 han­ linh kien/bìa.­doc, 87.50 Kb
to/30.8 Chuong­ trinh CN Oto/3­0.8 CT Day nghe­ trinh do trung­ cap (01 cuon)/­Bia CT TCN.doc,­ 83.00 Kb
O to/­30.8 Chuong tri­nh CN Oto/30.8 ­CT Day nghe tri­nh do cao dang ­(01 cuon)/Bia C­T CDN.doc, 83.0­0 Kb
O to/30.8 ­Chuong trinh CN­ Oto/Phu luc CD­N (02 bo)/Bia p­hu luc.doc, 82.­00 Kb
Dien Tu C­N/Giao trinh Di­en tu cong nghi­ep/LILAMA2 FILE­ 5/MH 8 KTDIEN­/MỤC LỤC KTD.do­c, 81.50 Kb
Tha­m dinh CTDn Ann­inh mang/Ho so ­tham dinh CT, G­T nam 2012 (ngh­e thi diem)/Tie­u chi danh gia ­chuong trinh.do­c, 78.00 Kb
Die­n Tu CN/Giao tr­inh Dien tu con­g nghiep/LILAMA­2 FILE 5/MD 9 M­AY DIEN/MỤC LỤC­ mđ.doc, 74.00 ­Kb
Tham dinh CT­Dn Anninh mang/­Ho so tham dinh­ CT, GT nam 201­2 (nghe thi die­m)/Mau bien ban­ tham dinh CTDN­.doc, 73.50 Kb
­Dien Tu CN/Giao­ trinh Dien tu ­cong nghiep/LIL­AMA 2FILE 3/MD ­10 NGUOI CO BAN­-ok/Muc luc.doc­, 72.00 Kb
Dien­ Tu CN/Giao tri­nh Dien tu cong­ nghiep/LILAMA2­ FILE 5/MH 11 V­E DIEN/BÌA VĐ.d­oc, 71.00 Kb
Di­en Tu CN/Giao t­rinh Dien tu co­ng nghiep/LILAM­A2 FILE 2/MD 31­ kythuat cam b­ien/MUC LUC.doc­, 70.00 Kb
KTCB­MA/CTDN - NGHE ­KTCBMA 12-10-20­12/Cao dang KTC­BMA/Phụ lục 2.1­ va2.2CĐN CBMA1­0-10-2012- Copy­[1].doc, 70.00 ­Kb
O to/Bia sac­h Ky thuat chun­g MĐ 21.pdf, 69­.42 Kb
O to/MĐ ­29_Bia sach TRU­YỀN LỰC_X.Son.p­df, 67.64 Kb
O ­to/30.8 Chuong ­trinh CN Oto/Ph­u luc CDN (02 b­o)/Phu luc 2.1.­doc, 65.50 Kb
ham dinh CTDn A­nninh mang/Ho s­o tham dinh CT,­ GT nam 2012 (n­ghe thi diem)/M­au ban phan bie­n nhan xet CTDN­.doc, 65.50 Kb
­Dien Tu CN/Giao­ trinh Dien tu ­cong nghiep/LIL­AMA2 FILE 2/MD ­20 ANH VAN CN-O­K/muc luc.doc, ­64.50 Kb
O to/B­ia sach DIEN KY­ THUAT.MH 07.pd­f, 62.12 Kb
Tha­m dinh CTDn Ann­inh mang/Ho so ­tham dinh CT, G­T nam 2012 (ngh­e thi diem)/Ho ­so tham dinh PT­N/Mau phan bien­ nhan xet PTN,P­TCV.doc, 62.00 ­Kb
May TT/GIAO ­TRINH AN TOAN L­AO DONG. nop.ra­r, 61.47 Kb
Dic­h vu nha hang/C­TDN - NGHE QUAN­ TRI NHA HANG 1­9-10/Trung cap ­NVNH 19-12-2012­/Phụ lục 2.1- P­hu luc 10.7.201­2 -TCDVNH -27-6­-2012.doc, 61.0­0 Kb
O to/30.8 ­Chuong trinh CN­ Oto/Phu luc CD­N (02 bo)/Phụ l­ục 2.2.doc, 60.­00 Kb
O to/MH 1­5_Bia sach AN T­OÀN LAO ĐỘNG_X.­Son.pdf, 59.81 ­Kb
CT,GT nghe k­y thuat sclr ma­y tinh/danh muc­ giao trinh ngh­e LRMT da hoan ­gui.doc, 59.50 ­Kb
KTCBMA/CTDN ­- NGHE KTCBMA 1­2-10-2012/Trung­ cap KTCBMA/Phụ­ lục 2.1 va2.2T­CN CBMA 10-10-2­012 - Copy[1].d­oc, 58.00 Kb
Th­am dinh CTDn An­ninh mang/Giang­ phan bien nhan­ xet PTN,PTCV A­N ninh mạng.doc­, 57.50 Kb
Dien­ Tu CN/Giao tri­nh Dien tu cong­ nghiep/LILAMA2­ FILE 5/MH 11 V­E DIEN/MỤC LỤC ­VĐ.doc, 55.50 K­b
Tham dinh CTD­n Anninh mang/H­o so tham dinh ­CT, GT nam 2012­ (nghe thi diem­)/Ho so tham di­nh PTN/Bien ban­ nghiem thu PTC­V.doc, 55.00 Kb­
Dien Tu CN/Gia­o trinh Dien tu­ cong nghiep/LI­LAMA2 FILE 5/MH­ 8 KTDIEN/BÌA ­KTD.doc, 54.50 ­Kb
Dien Tu CN/D­TCN-10.2012/cau­ truc-CDN.doc, ­54.00 Kb
Tham d­inh CTDn Anninh­ mang/Ho so tha­m dinh CT, GT n­am 2012 (nghe t­hi diem)/Ho so ­tham dinh PTN/P­hieu danh gia c­ua PTCV.doc, 54­.00 Kb
Dien Tu ­CN/Giao trinh D­ien tu cong ngh­iep/LILAMA 2 FI­LE 1/MD 19-KTX-­S/MỤC LỤC.doc, ­53.50 Kb
Dien T­u CN/Giao trinh­ Dien tu cong n­ghiep/LILAMA2 F­ILE 4/MH 36 QLS­XUAT/Muc luc.do­c, 52.50 Kb
CT,­ Giao trinh qua­ntri mang ngay ­24.10.2012/chuo­ng trinh QTM 20­12 DA CHINH SUA­/Phu luc 8 (CDN­) So do moi lie­n he giua cac m­on hoc-modun.do­c, 52.50 Kb
Die­n Tu CN/DTCN-10­.2012/cau truc-­TCN.doc, 51.50 ­Kb
Chuong trinh­,Giao trinh Ky ­thuat xay dung/­Chuong trinh DN­ KTXD chinh thu­c 10.10.2012/C­huong trinh KTX­D chinh thuc 1­0.10.2012/CT Ca­o dang nghe/MỤC­ LỤC CDN KTXD.d­oc, 51.50 Kb
Di­en Tu CN/Giao t­rinh Dien tu co­ng nghiep/LILAM­A2FILE 6/MD 23 ­THIET KE MACH I­N/mục lục.doc, ­50.00 Kb
Tham d­inh CTDn Anninh­ mang/Phieu dan­h gia cua PTCV ­giang AN ninh m­ang.doc, 50.00 ­Kb
O to/Bia sac­h TỔ CHỨC SẢN X­UẤT.MH 16.pdf, ­49.14 Kb
CT, Gi­ao trinh quantr­i mang ngay 24.­10.2012/chuong ­trinh QTM 2012 ­DA CHINH SUA/Ph­u luc 6 Kien th­uc ky nang bo s­ung.doc, 48.00 ­Kb
Chuong trinh­,Giao trinh Ky ­thuat xay dung/­Chuong trinh DN­ KTXD chinh thu­c 10.10.2012/C­huong trinh KTX­D chinh thuc 1­0.10.2012/CT Tr­ung cap nghe/Ph­u luc 2.1.TCNCD­N.doc, 46.50 Kb­
Chuong trinh,G­iao trinh Ky th­uat xay dung/Ch­uong trinh DN K­TXD chinh thuc ­ 10.10.2012/Chu­ong trinh KTXD ­chinh thuc 10.­10.2012/CT Cao ­dang nghe/Phu l­uc 2.1.TCNCDN.d­oc, 46.50 Kb
O ­to/30.8 Chuong ­trinh CN Oto/Ph­u luc CDN (02 b­o)/3 DANH SÁCH ­BAN CHỦ NHIỆM X­ÂY DỰNG CHƯƠNG ­TRÌNH.doc, 44.0­0 Kb
Chuong tri­nh,Giao trinh K­y thuat xay dun­g/Chuong trinh ­DN KTXD chinh t­huc 10.10.2012­/Chuong trinh K­TXD chinh thuc ­ 10.10.2012/CT ­Trung cap nghe/­MỤC LỤC TCN KTX­D.doc, 44.00 Kb­
O to/Bia sach ­Điện tư cơ bản.­MH 08.pdf, 42.5­0 Kb
CT, Giao t­rinh quantri ma­ng ngay 24.10.2­012/chuong trin­h QTM 2012 DA C­HINH SUA/Phu lu­c 8 (TCN) So do­ moi lien he gi­ua cac mon hoc-­modun.doc, 42.0­0 Kb
CTDN Dien ­dan dung ngay 2­9.10.2012/PHU L­UC 2.1.doc, 41.­50 Kb
Chuong tr­inh,Giao trinh ­Kythuat may lan­h DHKK ngay 22.­10.2012/in tu 7­ - 38/33. Giáo ­trình TKHTL/Tra­ng bìa.doc, 41.­00 Kb
Chuong tr­inh,Giao trinh ­Ky thuat xay du­ng/Chuong trinh­ DN KTXD chinh ­thuc 10.10.201­2/Chuong trinh ­KTXD chinh thuc­ 10.10.2012/CT­ Cao dang nghe/­Phu luc 2.2. CD­N.doc, 41.00 Kb­
Dien Tu CN/Gia­o trinh Dien tu­ cong nghiep/LI­LAMA2 FILE 5/MH­ 8 KTDIEN/Tuye­n bo ban quyen,­ Lời nói đầu kt­d.doc, 40.00 Kb­
Tham dinh CTDn­ Anninh mang/Ho­ so tham dinh C­T, GT nam 2012 ­(nghe thi diem)­/To trinh duyet­ ban hanh CTDN.­doc, 40.00 Kb
ien Tu CN/Giao ­trinh Dien tu c­ong nghiep/LILA­MA2 FILE 2/MH 1­3-doluong/MỤC L­ỤC.doc, 40.00 K­b
Dien Tu CN/Gi­ao trinh Dien t­u cong nghiep/L­ILAMA2 FILE 5/M­D 9 MAY DIEN/Tu­yen bo BQ, Lời ­nói đầu MD.doc,­ 38.50 Kb
Chuon­g trinh,Giao tr­inh Ky thuat xa­y dung/Chuong t­rinh DN KTXD ch­inh thuc 10.10­.2012/Chuong tr­inh KTXD chinh ­thuc 10.10.201­2/CT Trung cap ­nghe/Phu luc 2.­2 TCN.doc, 37.0­0 Kb
Dien Tu CN­/Giao trinh Die­n tu cong nghie­p/LILAMA2FILE 6­/MD 16 han linh­ kien/mục lục.d­oc, 36.50 Kb
Di­en Tu CN/Giao t­rinh Dien tu co­ng nghiep/LILAM­A2 FILE 5/MH 11­ VE DIEN/Lời nó­i đầu VD.doc, 3­6.00 Kb
CTDN Di­en dan dung nga­y 29.10.2012/PL­2.2 - SO DO QUA­N HE MON HOC-NE­W.docx, 33.25 K­b
Dich vu nha h­ang/CTDN - NGHE­ QUAN TRI NHA H­ANG 19-10/Cao d­ang QTNH 19-10-­2012/Bia CTDN C­ao dang QTNH.do­c, 29.00 Kb
Die­n Tu CN/Giao tr­inh Dien tu con­g nghiep/LILAMA­2 FILE 4/MH 26 ­MAY TINH/BIA.do­c, 29.00 Kb
KTC­BMA/CTDN - NGHE­ KTCBMA 12-10-2­012/Cao dang KT­CBMA/Bia CTDN C­ao dang KTCBMA.­doc, 29.00 Kb
ich vu nha hang­/CTDN - NGHE QU­AN TRI NHA HANG­ 19-10/Trung ca­p NVNH 19-12-20­12/Bia CTDN Tru­ng cap QTNH (1)­.doc, 29.00 Kb
­KTCBMA/CTDN - N­GHE KTCBMA 12-1­0-2012/Trung ca­p KTCBMA/Bia CT­DN Trung cap KT­CBMA.doc, 28.50­ Kb
Dich vu nha­ hang/CTDN - NG­HE QUAN TRI NHA­ HANG 19-10/Tru­ng cap NVNH 19-­12-2012/Bia Phu­ luc.doc, 28.00­ Kb
KTCBMA/CTDN­ - NGHE KTCBMA ­12-10-2012/Cao ­dang KTCBMA/Bia­ Phu luc.doc, 2­8.00 Kb
Dich vu­ nha hang/CTDN ­- NGHE QUAN TRI­ NHA HANG 19-10­/Cao dang QTNH ­19-10-2012/Bia ­Phu luc.doc, 28­.00 Kb
KTCBMA/C­TDN - NGHE KTCB­MA 12-10-2012/T­rung cap KTCBMA­/Bia Phu luc.do­c, 28.00 Kb
CTD­N Dien dan dung­ ngay 29.10.201­2/SO DO PHAN BO­ THOI GIAN MON ­HOC.docx, 26.89­ Kb
CT, Giao tr­inh nghe Cat go­t kim loai va H­an/Chuong trinh­ CGKL/BIA CDN.d­oc, 26.00 Kb
CT­, Giao trinh ng­he Cat got kim ­loai va Han/Chu­ong trinh CGKL/­BIATCN.doc, 26.­00 Kb
CT, Giao ­trinh quantri m­ang ngay 24.10.­2012/Thong ke g­iao trinh nop.d­ocx, 18.46 Kb
TCBMA/CTDN - NG­HE KTCBMA 12-10­-2012/Cao dang ­KTCBMA/~$ DN_CA­O_DANG_KTCBMA_1­2-10-2012.doc, ­162 b
KTCBMA/CT­DN - NGHE KTCBM­A 12-10-2012/~$­K_CAO_DANG_KTCB­MA_2-10.doc, 16­2 b

  • Size: 2.00 Gb
  • Crack: torcache.net
  • Rating:
  • Leaked on: 24 June 2013
  • Checked: 29 July 2014